Privacybeleid

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons.

Verstraete Schilderwerken waardeert uw belangstelling voor haar website. Uw privacy is belangrijk en daarom willen wij u informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en de behandeling van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke van  Verstraete Schilderwerken voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Manuel Verstraete (tel. 0494 07 51 55 – info@verstraeteschilderwerken.be).

Verstraete Schilderwerken verzamelt uw identificatiegegevens zoals naam (natuurlijke persoon of rechtspersoon + juridische vorm), adres (woonplaats of maatschappelijke zetel), e-mail, telefoon, gsm, fax, ondernemingsnummer en aard van de eventuele commerciële activiteiten. 

 
 

Uw gegevens worden door Verstraete Schilderwerken zorgvuldig verzameld en bewaard overeenkomstig de relevante bepalingen van GDPR. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent, of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan.

Verstraete Schilderwerken verbindt zich ertoe deze gegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde  doeleinden te verzamelen. Uw gegevens zullen door Verstraete Schilderwerken niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

Verstraete Schilderwerken streeft ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld en worden gebruikt. Verstraete Schilderwerken vertrouwt erop dat de betrokkenen de nauwkeurigheid en volledigheid van de persoonsgegevens in stand zullen houden. 

Verstraete Schilderwerken biedt gepaste administratieve, technische en fysieke waarborgen, ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, manipulatie, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van verwerking van persoonsgegevens in ons bezit. 

De toepasselijke wetgeving geeft u het recht te weten hoe Verstraete Schilderwerken uw persoonsgegevens verwerkt. U heeft op elk moment het recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te verwijderen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Alle persoonsgegevens worden zo lang als nodig bijgehouden voor de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of met het oog op de naleving van toepasselijke wetgeving of ter bescherming van het gerechtvaardigde belang van de onderneming (bv. verjaringstermijnen).

 
 
 
 

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 
 

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied KORTRIJK zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van de verklaring.